2-[(9α,13α,14α)-3-Methoxy-7,8-Didehydro-1,11-Dihydromorphinan-17-Yl]Ethanol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H27NO2
IUPAC Name 2-[(9alpha,13alpha,14alpha)-3-methoxy-7,8-didehydro-1,11-dihydromorphinan-17-yl]ethanol
Molecular Mass 301.423 g·mol−1
Heat of Formation -227.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.74 ± 1.08 D
Volume 383.51 Å 3
Surface Area 312.61 Å 2
HOMO Energy -8.26 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OOOXRKNJDBAQAM-JZGRTCEGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N