(3β,24R)-24,25-Epoxycholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O2
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2r)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.637 g·mol−1
Heat of Formation -541.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.71 ± 1.08 D
Volume 544.84 Å 3
Surface Area 424.63 Å 2
HOMO Energy -9.25 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2r)-3,3-dimethyl-2-oxiranyl]-1-methylpropyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2r)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r)-4-[(2r)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]butan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey OSENKJZWYQXHBN-PJXSLZQESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O