α-[(3,5-Dioxo-1,2,4-Oxadiazolidin-2-Yl)Methyl]-D-Phenylalanine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H13N3O5
IUPAC Name (2s)-2-amino-2-benzyl-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propanoic acid
Molecular Mass 279.249 g·mol−1
Heat of Formation -608.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.65 ± 1.08 D
Volume 309.77 Å 3
Surface Area 269.13 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OUHGALDVLBUQRI-LBPRGKRZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N