(3α)-13-(Hydroxymethyl)Podocarpa-8(14),9(11),12-Triene-3,12,15-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H26O4
IUPAC Name (1r,2r,4as,10ar)-1,7-bis(hydroxymethyl)-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-2,6-diol
Molecular Mass 306.397 g·mol−1
Heat of Formation -809.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.28 ± 1.08 D
Volume 370.8 Å 3
Surface Area 304.13 Å 2
HOMO Energy -8.93 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r,2r,4as,10ar)-1,4a-dimethyl-1,7-dimethylol-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-2,6-diol
  • (1r,2r,4as,10ar)-1,7-bis(hydroxymethyl)-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-2,6-diol
  • 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-2,6-dihydroxy-1,4a-dimethyl-1,7-phenanthrenedimethanol (1alpha,2alpha,4abeta,10aalpha)-(+-)-
  • 1,7-bis(hydroxymethyl)-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-2,6-phenanthrenediol
  • 1,7-phenanthrenedimethanol, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-2,6-dihydroxy-1,4a-dimethyl-, (1alpha,2alpha,4abeta,10aalpha)-(+-)-
  • bhmd-8hpad
CAS Number(s)
  • 152564-71-1
InChIKey OVWWJPDVMIKQJH-TVFCKZIOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O