(1α,2α,5α,7Beta,13α,17α)-17-(3-Furyl)-7-Hydroxy-4,4,8-Trimethyl-1,2-Epoxyandrost-14-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H34O4
IUPAC Name (1alpha,2alpha,5alpha,7beta,13alpha,17alpha)-17-(3-furyl)-7-hydroxy-4,4,8-trimethyl-1,2-epoxyandrost-14-en-3-one
Molecular Mass 410.546 g·mol−1
Heat of Formation -514.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.10 ± 1.08 D
Volume 503.0 Å 3
Surface Area 373.77 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.35 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1beta,2beta,5alpha,7alpha,13alpha,17alpha)-17-(3-furyl)-7-hydroxy-4,4,8-trimethyl-1,2-epoxyandrost-14-en-3-one
  • 17-furan-3-yl-7-hydroxy-4,4,8,10,13-pentamethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17-tetradecahydro-20-oxa-cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 1beta,2beta;21,23-diepoxy-7alpha-hydroxy-24,25,26,27-tetranor-apotirucalla-14,20,22-trien-3-one
  • androst-14-en-3-one, 1,2-epoxy-17-(3-furanyl)-7-hydroxy-4,4,8-trimethyl-, (1beta,2beta,5alpha,7alpha,13alpha,17alpha)-
InChIKey OWQKEXRIKMHBLZ-NVDMAPAZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O