α-D-Galactopyranosyl-(1->3)-[Beta-D-Galactopyranosyl-(1->2)]-D-Glucose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name methanone; oxaldehyde; (2s,3s,4r)-3-[(1s)-1-[(2s)-oxiran-2-yl]oxy-2-oxo-ethoxy]-5-oxo-4-[(1s)-2-oxo-1-(2-oxovinyloxy)ethoxy]tetrahydrofuran-2-carbaldehyde
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -2965.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.93 ± 1.08 D
Volume 540.77 Å 3
Surface Area 419.47 Å 2
HOMO Energy -10.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-4,5,6-trihydroxy-2,3-bis[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-4,5,6-trihydroxy-2,3-bis[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-4,5,6-trihydroxy-2,3-bis[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy]hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-4,5,6-trihydroxy-2,3-bis[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy]hexanal
  • gal-1-4-gal-1-4-glc
  • galp-1-4-galp-glcp
  • globotriaose
  • p(k) trisaccharide
InChIKey OXEVOBRQLSFMMV-MQGWWLBPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O