(5β,9β,10Alpha,14β)-8,14:12,16-Diepoxyabieta-11,13(15)-Dien-16-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26O3
IUPAC Name (5beta,9beta,10alpha,14beta)-8,14:12,16-diepoxyabieta-11,13(15)-dien-16-one
Molecular Mass 314.419 g·mol−1
Heat of Formation -396.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.44 ± 1.08 D
Volume 386.06 Å 3
Surface Area 310.75 Å 2
HOMO Energy -9.28 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1h-oxireno(1,10a)phenanthro(3,2-b)furan-9(7ah)-one, 2,3,4,4a,5,6,11a,11b-octahydro-4,4,8,11b-tetramethyl-, (4ar-(4aalpha,6as*,7abeta,11aalpha,11bbeta))-
  • jolkinolide a
CAS Number(s)
  • 37905-07-0
InChIKey OYXDHOVYZKWSRM-PHJMNMFVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O