(1'R,2S,4Ar,5'R,5As,7R,7Ar,7Br,8R,10S,11As,12As,14Ar)-1,1,5',7A,8,12A-Hexamethyl-2-(β-D-Xylopyranosyloxy)-1,3,4,6,7,7A,7B,8,9,11A,12,12A,14,14A-Tetradecahydro-2H-Spiro[Cyclopropa[1',8A']Naphtho[2',1':4,5]Indeno[2,1-B]Pyran-10,2'-[3,6]Dioxabicyclo[3.1.0]Hexan]-7-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H54O10
IUPAC Name (1'r,2s,4ar,5'r,5as,7r,7ar,7br,8r,10s,11as,12as,14ar)-1,1,5',7a,8,12a-hexamethyl-2-(beta-d-xylopyranosyloxy)-1,3,4,6,7,7a,7b,8,9,11a,12,12a,14,14a-tetradecahydro-2h-spiro[cyclopropa[1',8a']naphtho[2',1':4,5]indeno[2,1-b]pyran-10,2'-[3,6]dioxabicyclo[3.1.0]hexan]-7-yl acetate
Molecular Mass 658.819 g·mol−1
Heat of Formation -1772.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.28 ± 1.08 D
Volume 792.21 Å 3
Surface Area 587.52 Å 2
HOMO Energy -9.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PBKJAWKRZRAQQO-YTGDHQJGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O