(5β)-17-Allyl-3,14-Dihydroxy-17-Methyl-6-Oxo-4,5-Epoxymorphinan-17-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25NO4
IUPAC Name (4r,4as,7ar,12bs)-4a,9-dihydroxy-3-methyl-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one
Molecular Mass 343.417 g·mol−1
Heat of Formation -439.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.13 ± 1.08 D
Volume 415.28 Å 3
Surface Area 324.69 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey PCSQOABIHJXZMR-JUHPOPGZSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N