(5α,17S)-17-Allyl-3,14-Dihydroxy-17-Methyl-6-Oxo-4,5-Epoxymorphinan-17-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24NO4+
IUPAC Name (3s,4r,4as,7ar,12bs)-4a,9-dihydroxy-3-methyl-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one
Molecular Mass 342.409 g·mol−1
Heat of Formation -273.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 16.75 ± 1.08 D
Volume 396.92 Å 3
Surface Area 312.49 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5a,17r)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-17-(2-propenyl)-morphinanium
  • n-methylnaloxonium
  • nlx
InChIKey PCSQOABIHJXZMR-YNUHATHGSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N