α-L-Arabinofuranosyl-(1->4)-[α-D-Xylopyranosyl-(1->2)]-[Beta-D-Xylopyranosyl-(1->3)]-D-Xylose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O17
IUPAC Name (2r,3s,4r)-4-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy]pentanal
Molecular Mass 546.474 g·mol−1
Heat of Formation -3046.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.34 ± 1.08 D
Volume 603.64 Å 3
Surface Area 442.01 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r)-4-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-5-hydroxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy]pentanal
  • (2r,3s,4r)-4-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-5-hydroxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy]valeraldehyde
  • (2r,3s,4r)-4-[[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-5-hydroxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]pentanal
  • arabinosylxylotriose
CAS Number(s)
  • 84685-94-9
InChIKey PDQAVEBHVOXMGZ-XRSWVBLCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O