β-Phenyl-L-Phenylalanin

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H15NO2
IUPAC Name (2s)-2-amino-3,3-diphenyl-propanoic acid
Molecular Mass 241.285 g·mol−1
Heat of Formation -183.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.84 ± 1.08 D
Volume 298.24 Å 3
Surface Area 261.16 Å 2
HOMO Energy -9.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-2-amino-3,3-di(phenyl)propanoic acid
  • (2s)-2-amino-3,3-di(phenyl)propionic acid
  • (s)-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid
  • 3,3-diphenyl-l-alanine
  • 3,3-diphenylalanine
  • al502-1
  • beta-phenyl-l-phenylalanine
  • l-3,3-diphenylalanine
  • phenylalanine, beta-phenyl-
CAS Number(s)
  • 149597-92-2
InChIKey PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N