β-Phenyl-D-Phenylalanine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H15NO2
IUPAC Name (2r)-2-amino-3,3-diphenyl-propanoic acid
Molecular Mass 241.285 g·mol−1
Heat of Formation -180.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.20 ± 1.08 D
Volume 298.32 Å 3
Surface Area 260.26 Å 2
HOMO Energy -9.44 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r)-2-amino-3,3-di(phenyl)propanoic acid
  • (2r)-2-amino-3,3-di(phenyl)propionic acid
  • (r)-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid
  • 3,3-diphenyl-d-alanine
CAS Number(s)
  • 62653-26-3
InChIKey PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N