(5α,6Beta)-17-(Cyclopropylmethyl)-6-Fluoro-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24FNO3
IUPAC Name (3r,4r,4as,7r,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-7-fluoro-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 345.408 g·mol−1
Heat of Formation -552.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.88 ± 1.08 D
Volume 400.59 Å 3
Surface Area 324.0 Å 2
HOMO Energy -8.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PFHGRTXJSIKXPW-GNUVVZJLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F