(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-2-{[3-O-(2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-β-D-Idopyranosyl)-β-D-Ribofuranosyl]Oxy}-3-Hydroxycyclohexyl 2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H46N6O13
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5s)-5-[(1r,2r,3s,5r,6s)-3,5-bis(λ1-azanyl)-2-[(2s,3r,4r,5s,6r)-3-λ1-azanyl-6-(λ1-azanylmethyl)-4,5-dioxido-tetrahydropyran-4,5,6-triid-2-yl]oxy-6-oxido-cyclohexoxy]-4-oxido-2-(oxidomethyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy-5-λ1-azanyl-2-(λ1-azanylmethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5,6-pentaide-3,4-diolate
Molecular Mass 614.644 g·mol−1
Heat of Formation -2397.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.96 ± 1.08 D
Volume 702.97 Å 3
Surface Area 513.18 Å 2
HOMO Energy -9.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PGBHMTALBVVCIT-YVMUICCFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N