(5β,9Alpha,18R)-17-Allyl-18-[Bis(2-Chloroethyl)Amino]-6-Methoxy-7,8-Didehydro-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H32Cl2N2O3
IUPAC Name (5beta,9alpha,18r)-17-allyl-18-[bis(2-chloroethyl)amino]-6-methoxy-7,8-didehydro-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 491.450 g·mol−1
Heat of Formation 734.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.08 ± 1.08 D
Volume 551.13 Å 3
Surface Area 426.66 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey PGBSGMLHYQNYFB-QBLBKIJQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O Cl