(3β,12β,20Z)-12-Hydroxydammara-20(22),24-Dien-3-Yl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H60O7
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5s,8r,9s,10r,12s,13r,14s,17s)-17-[(1z)-1,5-dimethylhexa-1,4-dienyl]-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 604.857 g·mol−1
Heat of Formation -1557.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.61 ± 1.08 D
Volume 774.83 Å 3
Surface Area 517.85 Å 2
HOMO Energy -8.92 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PHLXREOMFNVWOH-USKKORDWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O