1-.β.-D-Ribofuranosylpyrazolo[3,4-D]Pyrimidine-4-Thione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O4S
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-1,2,5,7-tetraium-4-thione
Molecular Mass 284.292 g·mol−1
Heat of Formation -291.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.82 ± 1.08 D
Volume 301.46 Å 3
Surface Area 266.67 Å 2
HOMO Energy -8.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PQCKQTONRUIVHU-JQCUSGDOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N