(3β,5Alpha)-14-Methylcholest-7-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13,14-trimethyl-1,2,3,4,5,6,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -530.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.71 ± 1.08 D
Volume 560.79 Å 3
Surface Area 428.0 Å 2
HOMO Energy -9.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.40 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-10,13,14-trimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13,14-trimethyl-1,2,3,4,5,6,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey PRISGQUOLDSJKP-CQURCDHJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O