β-D-Galactopyranosyl-(1->4)-2-Acetamido-2-Deoxy-β-D-Glucopyranosyl-(1->3)-(2Xi)-2-Acetamido-2-Deoxy-D-Lyxo-Hexose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H38N2O16
IUPAC Name n-[(2r,3r,4r,5s,6r)-2-[(1r,2r,3r)-1-[(1s)-1-acetamido-2-oxo-ethyl]-2,3,4-trihydroxy-butoxy]-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]acetamide
Molecular Mass 586.541 g·mol−1
Heat of Formation -2907.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.35 ± 1.08 D
Volume 670.9 Å 3
Surface Area 507.66 Å 2
HOMO Energy -9.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PUQUGBOXXFGOQF-DEMULNOZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N