(1'α)-7',12'-Dihydroxy-6,6'-Dimethoxy-2,2,2',2'-Tetramethyltubocuraran-2,2'-Diium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C38H44N2O6++
IUPAC Name (1'alpha)-7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2,2',2'-tetramethyltubocuraran-2,2'-diium
Molecular Mass 624.766 g·mol−1
Heat of Formation 7.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.40 ± 1.08 D
Volume 753.87 Å 3
Surface Area 530.6 Å 2
HOMO Energy -2.75 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (+)-2,2'-dimethylbebeerine
 • (+)-curarine
 • 13h-4,6:21,24-dietheno-8,12-metheno-1h-pyrido(3',2':14,15)(1,11)dioxacycloeicosino(2,3,4-ij)isoquinolinium, 2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,1,14,14-tetramethyl-, (13as,25as)-
 • 13h-4,6:21,24-dietheno-8,12-metheno-1h-pyrido(3',2':14,15)(1,11)dioxacycloeicosino(2,3,4-ij)isoquinolinium, 2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,1,14,14-tetramethyl-, (13as-(13ar*,25ar*))-
 • 2,2'-dimethylbebeerinium
 • bebeerinium, 2,2'-dimethyl- (8ci)
 • curarine
 • curarine (c33 alkaloid)
 • curarine (c38 alkaloid)
 • curarine (c38 alkaloid), (+)-
 • n,n'-dimethylbebeerinium
 • tubocuraranium, 7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2,2',2'-tetramethyl-, (1'-alpha)- (9ci)
 • tubocuraranium, 7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2,2',2'-tetramethyl-, (1'alpha)-
CAS Number(s)
 • 22260-42-0
 • 24887-67-0
 • 1401-89-4
InChIKey PXXYOLIWFSWZNP-KYJUHHDHSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N