(3β,20S)-20-[(2S)-2-Piperidinyl]Pregn-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H43NO
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(1s)-1-[(2s)-2-piperidyl]ethyl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 385.626 g·mol−1
Heat of Formation -423.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.47 ± 1.08 D
Volume 520.22 Å 3
Surface Area 404.2 Å 2
HOMO Energy -8.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey PYTZAOWKBPBLJL-OSFZIUFISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N