(3β,12β)-Dammar-24-Ene-3,12,20-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O3
IUPAC Name (3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-17-[(1s)-4-cyclopropyl-1-hydroxy-1-methyl-butyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol
Molecular Mass 460.732 g·mol−1
Heat of Formation -939.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.83 ± 1.08 D
Volume 613.56 Å 3
Surface Area 445.76 Å 2
HOMO Energy -8.93 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol
  • (3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-17-[(1s)-1-hydroxy-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol
  • (3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-17-[(2s)-2-hydroxy-6-methyl-hept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol
  • (3s,5r,8r,9r,10r,12r,13r,14r,17s)-17-[(2s)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,12-diol
InChIKey PYXFVCFISTUSOO-HKUCOEKDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O