(13α,14Beta)-14-[(E)-2-(2-Hydroxy-5-Oxo-2,5-Dihydro-3-Furanyl)Vinyl]-8-Methylpodocarpane-13-Carboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H36O5
IUPAC Name (1r,2s,4as,4bs,8as,10as)-1-[(e)-2-[(2r)-2-hydroxy-5-oxo-2h-furan-3-yl]vinyl]-4b,8,8,10a-tetramethyl-2,3,4,4a,5,6,7,8a,9,10-decahydro-1h-phenanthrene-2-carboxylic acid
Molecular Mass 416.550 g·mol−1
Heat of Formation -1007.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.99 ± 1.08 D
Volume 521.8 Å 3
Surface Area 401.51 Å 2
HOMO Energy -9.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey QBUNBRGDEZXPAU-GVKJLEPOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O