5α-Cholest-8(9)-En-3Beta-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O
IUPAC Name (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 386.654 g·mol−1
Heat of Formation -526.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.01 ± 1.08 D
Volume 543.93 Å 3
Surface Area 423.19 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 5alpha-cholest-8-en-3beta-ol
  • cholest-8-en-3-ol, (3beta,5alpha)-
  • cholestenol
  • delta(8)-cholestenol
  • lmst01010096
  • zymostenol
CAS Number(s)
  • 566-97-2
InChIKey QETLKNDKQOXZRP-XTGBIJOFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O