(11α,20R)-11,20-Dihydroxydammar-24-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O3
IUPAC Name (5r,8r,9r,10s,11r,13r,14r,17s)-17-[(1r)-4-cyclopropyl-1-hydroxy-1-methyl-butyl]-11-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 458.716 g·mol−1
Heat of Formation -872.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.76 ± 1.08 D
Volume 608.0 Å 3
Surface Area 458.44 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (11r,20r)-11,20-dihydroxy-24-dammaren-3-one
  • (5r,8r,9r,10s,11r,13r,14r,17s)-11-hydroxy-17-[(1r)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5r,8r,9r,10s,11r,13r,14r,17s)-11-hydroxy-17-[(1r)-1-hydroxy-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5r,8r,9r,10s,11r,13r,14r,17s)-11-hydroxy-17-[(2r)-2-hydroxy-6-methyl-hept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (5r,8r,9r,10s,11r,13r,14r,17s)-11-hydroxy-17-[(2r)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 11-hydroxy-17-(1-hydroxy-1,5-dimethyl-hex-4-enyl)-4,4,8,10,14-pentamethyl-hexadecahydro-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • dammar-24-en-3-one, 11,20-dihydroxy-, (11alpha,20r)-
InChIKey QFFYREQVSNSSTO-DQTYNPBSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O