(4β,8Alpha,9R)-7'-(Trifluoromethyl)-10,11-Dihydrocinchonan-9-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H23F3N2O
IUPAC Name (r)-[(1r,2r,4r,5s)-5-ethylquinuclidin-2-yl]-[7-(trifluoromethyl)-4-quinolyl]methanol
Molecular Mass 364.405 g·mol−1
Heat of Formation -720.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.25 ± 1.08 D
Volume 418.57 Å 3
Surface Area 351.04 Å 2
HOMO Energy -9.47 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey QFVZIFGMGPEWHZ-YTFOQLDISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F