4β-Phorbol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O6
IUPAC Name 4beta-phorbol
Molecular Mass 364.433 g·mol−1
Heat of Formation -998.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.69 ± 1.08 D
Volume 428.0 Å 3
Surface Area 337.72 Å 2
HOMO Energy -9.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.41 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1ar,1bs,4ar,7as,7bs,8r,9r,9as)-4a,7b,9,9a-tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-1,1a,1b,4,4a,7a,7b,8,9,9a-decahydro-5h-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-5-one
  • 4,9,12beta,13,20-pentahydroxy-1,6-tigliadien-3-on
  • 4,9,12beta,13,20-pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one
  • 4-.beta.-phorbol
  • 4.b.-phorbol
  • 4beta,9alpha,12beta,13alpha,20-pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one
  • lmpr01040097
  • phorbol
  • smp2_000151
CAS Number(s)
  • 17673-25-5
InChIKey QGVLYPPODPLXMB-UBTYZVCOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O