(7α)-7,13,18-Trihydroxyabiet-8-En-11-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O4
IUPAC Name (2s,4bs,8r,8ar,10r)-2,10-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-2-isopropyl-4b,8-dimethyl-1,3,5,6,7,8a,9,10-octahydrophenanthren-4-one
Molecular Mass 336.466 g·mol−1
Heat of Formation -900.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.27 ± 1.08 D
Volume 424.29 Å 3
Surface Area 334.6 Å 2
HOMO Energy -9.68 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey QJBRRHRRFOMXBL-KXAOQFNBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O