(3α,9S)-6'-Methoxy-10,11-Dihydrocinchonan-3,9-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26N2O3
IUPAC Name (1s,3r,4s,6r)-3-ethyl-6-[(s)-hydroxy-(6-methoxy-4-quinolyl)methyl]quinuclidin-3-ol
Molecular Mass 342.432 g·mol−1
Heat of Formation -392.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.94 ± 1.08 D
Volume 418.3 Å 3
Surface Area 339.92 Å 2
HOMO Energy -8.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey QJYVSAYVZYKUJL-XVVDYKMHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N