(1α,14Beta)-14-Acetoxy-1-Hydroxypimara-8,15-Dien-18-Yl 2-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H42O5
IUPAC Name [(1r,4s,4as,7s,8r,10as)-8-acetoxy-4-hydroxy-1,4a,7-trimethyl-7-vinyl-3,4,5,6,8,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthren-1-yl]methyl (2r)-2-methylbutanoate
Molecular Mass 446.619 g·mol−1
Heat of Formation -583.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.44 ± 1.08 D
Volume 571.1 Å 3
Surface Area 405.09 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey QKFZOHYVWBVZEU-DQVUOAHLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O