(3β)-3-(Alpha-L-Arabinopyranosyloxy)-23-Hydroxyolean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H56O8
IUPAC Name carbon dioxide; formaldehyde; molecular oxygen; 4,5,17,22-tetramethylenecyclodocosa-2,6,8,11,13,15,18,20-octayn-1-one
Molecular Mass 604.814 g·mol−1
Heat of Formation -1799.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.76 ± 1.08 D
Volume 733.77 Å 3
Surface Area 520.12 Å 2
HOMO Energy -9.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,9r,10s,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-9-methylol-10-[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,9r,10s,12ar,14bs)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,9r,10s,12ar,14bs)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,9r,10s,12ar,14bs)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[[(2s,3r,4s,5s)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • cauloside a
  • hederagenin 3-o-arabinoside
CAS Number(s)
  • 17184-21-3
InChIKey QUBNLZCADIYAFW-RITZIESXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O