γ-Tocopherol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O2
IUPAC Name (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol
Molecular Mass 416.680 g·mol−1
Heat of Formation -780.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.19 ± 1.08 D
Volume 598.65 Å 3
Surface Area 421.34 Å 2
HOMO Energy -8.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • ()-gamma-tocopherol
 • (2r(2r*(4r*,8r*)))-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2h-benzopyran-6-ol
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]-6-chromanol
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-ol
 • (2r)-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-[(4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2h-1-benzopyran-6-ol
 • (r,r,r)-gamma-tocopherol
 • 2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-((4r,8r)-4,8,12-trimethyltridecyl)-, (2r)-
 • 7,8-dimethyltocol
 • d-gamma-tocopherol
 • gamma-tocopherol, d-
CAS Number(s)
 • 54-28-4
InChIKey QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O