(3β,4β,7β,16Z,20Alpha)-17-Methoxy-16-(Methoxymethylene)-4-Methyl-17-Oxo-1,2-Didehydrocorynoxan-4-Ium-2-Olate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H30N2O4
IUPAC Name (1r,4r,6r,7s,8ar)-6-ethyl-7-[(z)-2-methoxy-1-methoxycarbonyl-vinyl]-4-methyl-spiro[3,5,6,7,8,8a-hexahydro-2h-indolizin-4-ium-1,3'-indole]-2'-olate
Molecular Mass 398.495 g·mol−1
Heat of Formation -400.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 16.36 ± 1.08 D
Volume 492.06 Å 3
Surface Area 378.48 Å 2
HOMO Energy -7.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey QVNYBASBMONTJV-VSDFPOAWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N