(11α,13E,15S,19R)-11,15,19-Trihydroxy-9-Oxoprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s,7r)-3,7-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 370.480 g·mol−1
Heat of Formation -1351.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.47 ± 1.08 D
Volume 496.07 Å 3
Surface Area 398.01 Å 2
HOMO Energy -10.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 19(r)-hydroxy-pge1
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s,7r)-3,7-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-keto-cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s,7r)-3,7-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxo-cyclopentyl]heptanoic acid
  • 7-[(1r,2r,3r)-2-[(e,3s,7r)-3,7-dihydroxyoct-1-enyl]-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
  • 9-oxo-11r,15s,19r-trihydroxy-13e-prostaenoic acid
  • lmfa03010147
InChIKey QVVXWHIDRKRPMO-VOSXNNSYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O