α-D-Glucopyranosyl-(1->3)-α-D-Fructofuranosyl α-D-Galactopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -3007.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.64 ± 1.08 D
Volume 535.87 Å 3
Surface Area 392.64 Å 2
HOMO Energy -10.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.74 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-dimethylol-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-3-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4r,5r)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-3-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • gfg
InChIKey QWIZNVHXZXRPDR-GORMUSACSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O