5β-Androstan-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O2
IUPAC Name (5r,8r,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 288.424 g·mol−1
Heat of Formation -525.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.80 ± 1.08 D
Volume 372.17 Å 3
Surface Area 294.47 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (5r,8r,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
 • (5r,8r,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
 • 5-beta-androstane-3,17-dione
 • 5beta-androstane-3,17-dione
 • 5beta-androstanedione
 • androstane-3,17-dione, (5beta)-
 • ano
 • etiocholane-3,17-dione
 • etiocholanedione
 • lmst02020058
CAS Number(s)
 • 1229-12-5
InChIKey RAJWOBJTTGJROA-QJISAEMRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O