β-D-Fructofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1128.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.27 ± 1.08 D
Volume 199.54 Å 3
Surface Area 189.7 Å 2
HOMO Energy -10.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2r,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2r,3s,4s,5r)-2,5-dimethyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • beta-d-arabino-hexulose
  • beta-d-fructose
  • beta-fruit sugar
  • beta-levulose
  • fru
  • fructose, furanose form
CAS Number(s)
  • 53188-23-1
InChIKey RFSUNEUAIZKAJO-ARQDHWQXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O