α-D-Fructofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1141.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.66 ± 1.08 D
Volume 201.57 Å 3
Surface Area 188.78 Å 2
HOMO Energy -10.26 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2s,3s,4s,5r)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2s,3s,4s,5r)-2,5-dimethyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
InChIKey RFSUNEUAIZKAJO-ZXXMMSQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O