3-β-(2-(Dimethylamino)Ethoxy)Androst-5-En-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H37NO2
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13s,14s)-3-[2-(dimethylamino)ethoxy]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 359.545 g·mol−1
Heat of Formation -466.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.65 ± 1.08 D
Volume 476.17 Å 3
Surface Area 393.67 Å 2
HOMO Energy -8.92 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey RGEMJCLUPGZKTQ-WAUHAFJUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N