(5β,6β,9β,11β)-6,9,11-Trihydroxy-6,20-Epoxypimara-8(14),15-Diene-7,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26O6
IUPAC Name (5beta,6beta,9beta,11beta)-6,9,11-trihydroxy-6,20-epoxypimara-8(14),15-diene-7,20-dione
Molecular Mass 362.417 g·mol−1
Heat of Formation -1019.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.67 ± 1.08 D
Volume 420.27 Å 3
Surface Area 323.35 Å 2
HOMO Energy -9.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5xi,6beta,11alpha,13alpha)-6,9,11-trihydroxy-6,20-epoxypimara-8(14),15-diene-7,20-dione
  • 9alpha,11alpha-dihydroxy-7-oxopimara-8(14),15-dien-20-oic acid 6,20-lactone
  • 9h-10,4a-(epoxymethano)phenanthrene-9,12-dione, 7-ethenyl-1,2,3,4,4b,5,6,7,10,10a-decahydro-4b,5,10-trihydroxy-1,1,7-trimethyl-, (4ar,4br,5r,7r,10s)-
  • sphaeropsidin d
InChIKey RGMZNUAVQHIGNL-WSFBEDDRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O