(3β)-3,24-Dihydroxy-15-Oxooleana-11,13(18)-Dien-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H44O5
IUPAC Name (2s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12as)-2,4a,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-oxido-9-(oxidomethyl)-6-oxo-1,4,5,6a,7,8,8a,10,11,12-decahydropicene-2-carboxylate
Molecular Mass 484.667 g·mol−1
Heat of Formation -1108.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.29 ± 1.08 D
Volume 600.54 Å 3
Surface Area 428.73 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12as)-10-hydroxy-6-keto-2,4a,6a,6b,9,12a-hexamethyl-9-methylol-3,4,5,6a,7,8,8a,10,11,12-decahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
  • (2s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,9s,10s,12as)-10-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,4a,6a,6b,9,12a-hexamethyl-6-oxo-3,4,5,6a,7,8,8a,10,11,12-decahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
  • glnsf
  • oleana-11,13(18)-dien-29-oic acid, 3,23-dihydroxy-15-oxo-, (3beta,4beta,20beta)-
CAS Number(s)
  • 139163-14-7
InChIKey RHNWRQKXTGXIPM-MVKBXWJFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O