(5α,17Beta)-17-Hydroxyestran-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H28O2
IUPAC Name (5s,8r,9r,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 276.414 g·mol−1
Heat of Formation -554.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.92 ± 1.08 D
Volume 362.32 Å 3
Surface Area 295.11 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9r,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 5-dihydro-19-nortestosterone
  • 5-dihydronandrolone
  • estran-3-one, 17-hydroxy-, (5alpha,17beta)-
CAS Number(s)
  • 1434-85-1
  • 25501-26-2
InChIKey RHVBIEJVJWNXBU-PNOKGRBDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O