(5α)-14-Hydroxy-3-Methoxy-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO4
IUPAC Name (4r,4as,7ar,12bs)-4a-hydroxy-9-methoxy-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molecular Mass 301.337 g·mol−1
Heat of Formation -539.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.31 ± 1.08 D
Volume 336.96 Å 3
Surface Area 275.45 Å 2
HOMO Energy -8.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5alpha)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxymorphinan-6-one
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-, (5alpha)-
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-, (5alpha)- (9ci)
  • noroxycodone
CAS Number(s)
  • 57664-96-7
InChIKey RIKMCJUNPCRFMW-ISWURRPUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N