(3β)-Cholest-5-En-3-Yl 3-Iodo-2,6-Dimethylbenzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H53IO2
IUPAC Name [(3s,8r,9r,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-iodo-2,6-dimethyl-benzoate
Molecular Mass 644.709 g·mol−1
Heat of Formation -586.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.84 ± 1.08 D
Volume 748.65 Å 3
Surface Area 586.32 Å 2
HOMO Energy -8.75 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RJPYENJVQWBZAL-JFMWXNLHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O