(3β)-Cholest-5-En-3-Yl 3-Iodo-2,6-Dimethylbenzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H25IO2
IUPAC Name (3beta)-cholest-5-en-3-yl 3-iodo-2,6-dimethylbenzoate
Molecular Mass 616.487 g·mol−1
Heat of Formation 5271.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.46 ± 1.08 D
Volume 606.0 Å 3
Surface Area 531.48 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey RJPYENJVQWBZAL-YLWLGVAQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I C O