(βr)-β-Hydroxy-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H11NO4
IUPAC Name (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Mass 197.188 g·mol−1
Heat of Formation -661.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.00 ± 1.08 D
Volume 227.29 Å 3
Surface Area 215.39 Å 2
HOMO Energy -9.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
InChIKey RKCRKDKQUDBXAU-JGVFFNPUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N