α-D-Fructofuranose 1,6-Bisphosphate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H14O12P2
IUPAC Name [(2s,3s,4s,5r)-2,3,4-trihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molecular Mass 340.116 g·mol−1
Heat of Formation -2838.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.03 ± 1.08 D
Volume 325.17 Å 3
Surface Area 285.44 Å 2
HOMO Energy -10.14 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1,6-di-o-phosphono-alpha-d-fructofuranose
  • [(2s,3s,4s,5r)-2,3,4-trihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2s,3s,4s,5r)-2,3,4-trihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • [(2s,3s,4s,5r)-2,3,4-trihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
  • afp
  • alpha fructose 1,6-diphosphate
  • alpha-d-fructofuranose 1,6-bis(dihydrogen phosphate)
InChIKey RNBGYGVWRKECFJ-ZXXMMSQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C O H