(3β)-7-Methyleneabieta-8,11,13-Triene-3,19-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O2
IUPAC Name (1s,2s,4as,10ar)-1-(hydroxymethyl)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-9-methylene-3,4,10,10a-tetrahydro-2h-phenanthren-2-ol
Molecular Mass 314.462 g·mol−1
Heat of Formation -436.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.28 ± 1.08 D
Volume 409.87 Å 3
Surface Area 333.37 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RNJJNEPXIZLMLZ-PLACYPQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O