(5β,6β,17β)-17-Hydroxy-17-[(1R,4R,5R,7S)-4-Hydroxy-4,5-Dimethyl-3-Oxo-2-Oxabicyclo[3.2.1]Oct-7-Yl]-5,6-Epoxyandrost-2-En-1-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H38O6
IUPAC Name 17-hydroxy-17-(4-hydroxy-4,5-dimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[3.2.1]oct-7-yl)-5,6-epoxyandrost-2-en-1-one
Molecular Mass 470.598 g·mol−1
Heat of Formation -61.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.13 ± 1.08 D
Volume 542.96 Å 3
Surface Area 407.12 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey RNORCGKHUAMBKR-DNZKBYNPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O